O nas
McLean Brothers Poland Sp. z o.oNAJWY¯SZA JAKO¦Æ - PROFESJONALIZM - TRADYCJAMcLean - rybyFirma McLean Brothers Poland Sp. z o.o. - jeden ze ¶wiatowych liderów po³owów, przetwórstwa i sprzeda¿y ryb s³odkowodnych. W Polsce firma istnieje od 1991 roku, bazuj±c na lokalnym surowcu i sprawdzonej, kanadyjskiej technologii know- how.

W naszej ofercie znajd± Pañstwo ¶wie¿e i mro¿one filety z okonia i sandacza w szerokiej gamie rozmiarów, pochodz±ce z najwy¿szej klasy surowca rêcznie filetowanego. Dziêki wyselecjonowaniu najlepszych ryb oraz przestrzeganiu na ka¿dym etapie produkcji procedur kontroli jako¶ci, nasze produkty ciesz± siê rosn±c± popularno¶ci± w kraju i zagranic±, zachowuj±c na d³ugo wy¶mienity smak i ¶wie¿o¶æ.


Firma McLean Brothers Poland jest ¶wiatowym liderem w produkcji, przetwórstwie i eksporcie filetów z ryb s³odkowodnych. Gwarancj± przestrzegania europejskich norm jako¶ci jest uzyskanie certyfikatu o numerze EU 32621801, umo¿liwiaj±cego eksport produktów na rynki krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Ameryki Pó³nocnej.

Kupuj±c produkt McLean Brothers Poland Sp. z o.o. zyskuje siê zawsze pewno¶æ, ¿e:
- powsta³ z surowca pierwszorzêdnej ¶wie¿o¶ci i jako¶ci;
- jest w pe³ni naturalny i pochodzi z najczystszych akwenów wodnych;
- zosta³ wyprodukowany w ¶cis³ym re¿imie temperaturowo-czasowym;
- od po³owu ryby do dostawy towaru zachowano najsurowsze standardy jako¶ci


JAKO¦Æ, KTÓREJ MO¯NA ZAUFAÆMcLean - przetwórstwo rybW McLean Brothers Poland najwiêksz± rolê odgrywa jako¶æ pozyskiwanych ryb. Aby nasze produkty cieszy³y siê wy¶mienitym smakiem, pozyskiwane s± wy³±cznie z najwy¿szej jako¶ci okonia i sandacza.

Dbaj±c o satysfakcjê naszych klientów wdro¿yli¶my system analiz zagro¿eñ i krytycznych punktów kontroli HACCP oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, które pozwalaj± na uzyskanie jak najlepszej jako¶ci produktu. Po dostarczeniu s± one poddawane wnikliwej ocenie i sortowaniu wed³ug wielko¶ci i rodzaju. W trakcie ca³ego procesu technologicznego przestrzegane s± najwy¿sze standardy higieny. Stosowane s± wy³±cznie bezpieczne, atestowane narzêdzia i materia³y pomocnicze, a podczas ca³ego procesu przetwórczego utrzymywana jest temperatura utrzymuj±ca w³a¶ciw± ¶wie¿o¶æ produktów.
Polityka jako¶ciowa firmy zak³ada profesjonalne przestrzeganie najwy¿szych standardów produkcji, pocz±wszy od przyjêcia surowca, a¿ po jego dostawê do klienta. Dysponujemy w³asn± baz± specjalistycznych samochodów, które gwarantuj± szybk± dostawê, przy zapewnieniu odpowiednich warunków transportu i przestrzeganiu unijnych norm higieny ¿ywno¶ci.

Sta³y monitoring temperatur, opracowanie procedur na poszczególnych etapach produkcji, systematycznie przeprowadzane kontrole i ci±g³y nadzór weterynaryjny zapewnia doskona³y smak i d³ug± ¶wie¿o¶æ ryb.
 
Czê¶æ taboru samochodowego zosta³a zakupiona przy wspó³finansowaniu przez Uniê Europejsk± ze ¶rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj±c± inwestycje w zrównowa¿one rybo³ówstwo. 

 


Realizacja SSI - projektowanie stron
Szczegółowe informację dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.OK