DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRÊCZNIKÓW
 
 
608-748-3807Plik do pobrania
 
Mistrzostwa Polski w P³ywaniu 14-latków
 
          W dniach 2-4 lipca na dêbickiej p³ywalni odby³y siê Mistrzostwa Polski 14-latków w p³ywaniu. Nasza Szko³a i Klub UKS Wodnik by³ reprezentowany przez sze¶ciu zawodników: Marcina Bulê, Kamila Fuksa, Dawida Fremel, Konrada £o¶, Martina Bobrowskiego oraz Kamila Stolarczyka. Oto rezultaty trzydniowych zmagañ  z czasem i nie tylko ...:-)

Dawid Fremel - 8 miejsce na dystansie 400 m st. zmiennym
                     13 miejsce na dystansie 50 m st. klasycznym
                     6 miejsce na dystansie 200 m st. klasycznym
                     9 miejsce na dystansie 200 m st. zmiennym
                    11 miejsce na dystansie 100 m st. klasycznym

Martin Bobrowski - 16 miejsce na  400 m st. zmiennym
                           25 miejsce na 200 m st. motylkowym

Konrad £o¶ - 24 miejsce na dystansie 400 m st. zmiennym
                   32 miejsce na dystansie 50 m st. motylkowym

Kamil Fuks - 27 miejsce na dystansie 400 m st. dowolnym
                  14 miejsce na dystansie 1500 m st. dowolnym

         W konkurencjach sztafetowych ch³opcy walczyli dzielnie zawsze bij±c swoje rekordy ¿yciowe oraz czasy uzyskane w konkurencjach indywidualnych. Oto rezultaty:

4 x 200 m st. dowolnym - 9 miejsce
4 x 100 m st. dowolnym - 13 miejsce
4 x 100 m st. zmiennym - 12 miejsce

         Gratulujê osi±gniêtych rezultatów ¿yciowych, ¿yczê weso³ych i bardzo udanych wakacji oraz dziêkujê Wam za trud i ciê¿k± pracê w³o¿on± na zajêciach treningowych. Dziêkujê równie¿ Rodzicom za pomoc oraz wspieranie swych pociech w ciê¿kich chwilach.

Trener        
Leszek Ma³yszek
 
 
¯yczenia wakacyjne :)
 

Udanego wypoczynku, du¿o s³oñca, niezapomnianych wra¿eñ oraz interesuj±cych podró¿y w czasie nadchodz±cych wakacji

dla

Dyrekcji, Grona Pedagogicznego,

Pracowników Administracji i Obs³ugi,

Uczniów i ich Rodziców.

 
Wakacje :)
 
Egzamin gimnazjalny 2010
 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2009/2010 okaza³y siê dla Gimnazjum nr 1 bardzo dobre. Zarówno na tle miasta, jak i województwa wypadamy niezwykle korzystnie. Oto dane:

Czê¶æ humanistyczna:

Czê¶æ matematyczno-przyrodnicza:

Czê¶æ jêzykowa:

¶rednia z województwa:

30,88

23,65

30,20

¶rednia w Siemianowicach

28,58

21,29

28,75

¶rednia Gimnazjum nr 1 

30,95 

23,32 

33,14 

 
8708301843
 
Joanna pokona³a ch³opaków
 

Podczas uroczystego podsumowania wyników VII Edycji Ligi Strzeleckiej dla uczniów gimnazjów o puchar przechodni Prezydenta Miasta Siemianowice ¦l±skie i Komendanta Miejskiego Policji wszystkie najwy¿sze trofea znalaz³y siê w rêkach reprezentanta dru¿yny Gimnazjum nr 1 Zespo³u Szkó³ Sportowych.

A ¿eby by³o bardziej sensacyjnie, to reprezentantem tym by³a dziewczyna – Joanna Trzeciak, która z ca³ej strzelaj±cej stawki gimnazjalistów okaza³a siê zdecydowanie najlepsza i to ona w³a¶nie uznana zosta³a najlepszym strzelcem turnieju. Prócz stosownej statuetki, w jej rêce trafi³y jeszcze dwa puchary – za zajêcie I miejsca dru¿ynowo oraz puchar przechodni.

Powody do rado¶ci mia³y tego dnia tak¿e zespo³y Publicznego Gimnazjum SRKAK (Katolickiego), które zajê³o II miejsce oraz Gimnazjum dla Doros³ych(OHP) z ZSOiZ.

¯ród³o

www.siemianowice.pl
 
7733234336
2084961920
 
Mistrzostwa ¦l±ska w P³ywaniu
 
          W mijaj±cy weekend na gliwickim obiekcie "Olimpijczyk" odby³y siê Mistrzostwa ¦l±ska Open. w zawodach wystartowa³o 10 reprezentantów Naszej Szko³y i  przyszkolnego Klubu UKS Wodnik Siemianowice. Dziêki ciê¿kiej pracy treningowej, wielu wyrzeczeniom nasi zawodnicy osi±gnêli nastêpuj±ce rezultaty:

 Konrad £o¶ - zosta³ Mistrzem ¦l±ska na dystansie 100 metrów stylem motylkowym oraz wicemistrzem na dystansie o po³owê krótszym.
Kamil Fuks -  dwukrotny br±zowy medalista na dystansach wytrzyma³o¶ciowych 400 i 1500 m stylem dowolnym
Dawid Fremel - wicemistrz na dystansie 50 m stylem klasyczym oraz br±zowy medalista na dystansie 400 m stylem zmiennym.
Martin Bobrowski - br±zowy medalista na dystansie 200 m stylem motylkowym.
£ukasz Jêdrzejak - wicemistrz na dystansie 200 m stylem grzbietowym.

W zmaganiach dru¿ynowych ch³opcy dwukrotnie stawali na najwy¿szym miejscu podium oraz raz na miejscu drugim.

Gratuluje sukcesów oraz ¿yczê wytrwa³o¶ci i woli walki w zbli¿aj±cych siê Mistrzostwach Polski 14-latków, które ju¿ za nieca³e dwa tygodnie.
 
Chyba dam rade wyj¶æ..po 200 "koniem"
337-405-5983
Dekoracja na 1500 m st. dowolnym
Oczekiwanie na start w sztafecie 4x100 z
U¶miech po 1500 m,,,,,
9517728577
 
Wyniki klasyfikacji w roku szkolnym 2009/2010
 
 
Frekwencja
¦rednia klasy
 
Ranking ogl±dalno¶ci strony w %
bardzo dobra
dobra
przeciêtna
s³aba
nie mam zdania
845-703-2628

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywaæ najnowsze informacje dotycz±ce szko³y
CMS - Content Management System - System Zarz±dzania Tre¶ci± www.weselicho.pl & www.cms.slask.pl